TUYỂN

DỤNG

Thông báo về kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: