WE DESIGN

WE CREATE

WE MAKE A BETTER PLACE

1.jpg
THI TUYỂN "PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
NÚT GIAO THÔNG AN PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC"

Vào lúc 8g00, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ban Tổ chức (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc) tổ chức buổi chấm giải cuộc thi tuyển “Phương án thiết kế kiến trúc Nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức”.

Danh sách Hội đồng thi tuyển theo link đính kèm.