top of page
  • Ảnh của tác giảarcqhkt

Thông báo Về hồ sơ đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) xét tuyển viên chức

Đã cập nhật: 14 thg 9, 2022


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-TTNCKT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc về tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 2169/SQHKT-VP ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-SQHKT ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-SQHKT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc phân cấp tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTNCKT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTNCKT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc về thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển năm 2022.

Căn cứ Biên bản họp ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển;

Căn cứ Biên bản họp ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2022;

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thông báo danh sách người dự tuyển cóhồ sơ đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc./.


Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức (vòng 2)

83 lượt xem0 bình luận

תגובות


bottom of page