top of page

QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Theo quy hoạch chung của Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (tổng diện tích khoảng 657 ha) là dự án quan trọng nhằm đảm bảo phát triển Thành phố Hồ Chí Minh mang tầm khu vực và quốc tế trong thế kỷ 21. Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tính chất và chức năng đô thị là khu trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, với chức năng chính là Trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh, khu vực và có vị trí quốc tế; là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí; đảm nhiệm một số chức năng mà Trung tâm thành phố hiện hữu còn thiếu và hạn chế phát triển. 

Chủ đầu tư
Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm
Quy mô
657 ha
Thời gian thực hiện
2015 - 2018
Boards A0-17 resize_edited.jpg
Boards A0-17 resize_edited.jpg
Boards A0-17 resize_edited.jpg

Do vai trò quan trọng trên của Khu đô thị mới Thủ Thiêm đối với quy hoạch chung Thành phố, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành Quyết định số 4473/QĐ-SQHKT ngày 04 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

Theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố), tại Mục 1, khoản c, Điều 6, Chương I đã quy định Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc đối tượng phải lập Quy chế riêng để quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.

Boards A0-17 resize_edited.jpg

Việc ban hành Quy chế là góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng khu đô thị và góp phần tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quy chế này góp phần pháp lý hóa các nội dung hướng dẫn thiết kế đô thị và kiểm soát việc xây dựng, khai thác sử dụng các công trình theo đúng định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm phù hợp với đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm và các đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

bottom of page